Eva Tomačeková - Účtovníctvo, dane, mzdy

Eva Tomačeková - Účtovníctvo, dane, mzdy

Zoltána Kodálya 769/29
924 01 Galanta
IČO: 33895864
DIČ: 1030144907

Informácie o kancelárii Eva Tomačeková - Účtovníctvo, dane, mzdy

 • Od roku 1995 sa zaoberám poskytovaním ekonomických služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd a personalistiky, daní a iných ekonomických činností. V súčasnosti sú mojimi klientmi domáce aj zahraničné spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj fyzické osoby.

  Mojim hlavným cieľom je spokojnosť klientov, preto pristupujem ku každému individuálne podľa jeho potrieb a požiadaviek, aby bol odbremenený od administratívnej práce, sledovania legislatívnych zmien a termínov, a mohol sa tak plne sústrediť len na svoju podnikateľskú činnosť. Poskytujem profesionálny prístup, diskrétnosť, spoľahlivosť, flexibilitu. Zverením svojej agendy a využitím mnou ponúkaných služieb ušetríte za účtovný software, školenia, odbornú literatúru a to všetko za prijateľné ceny.

   

  Jednoduché účtovníctvo

   

  • Vedenie peňažného denníka
  • Evidencia pohľadávok a záväzkov
  • Prehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkoch
  • Evidencia drobného majetku
  • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisov
  • Evidencia jázd a spotreby pohonných hmôt
  • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
  • Spracovanie podkladov k mesačným a štvrťročným daňovým priznaniam k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
  • Spracovanie ročnej účtovnej závierky

   

  Podvojné účtovníctvo

   

  • Vedenie účtovného denníka
  • Vedenie analytickej evidencie
  • Evidencia pohľadávok a záväzkov
  • Prehľady o neuhradených pohľadávkach a záväzkoch
  • Evidencia drobného majetku
  • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisov
  • Evidencia jázd a spotreby pohonných hmôt
  • Mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • Poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku
  • Spracovanie podkladov k mesačným a štvrťročným daňovým priznaniam k dani z pridanej hodnoty a súhrnného výkazu
  • Spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • Poskytnutie záznamov a dokumentácie pre audítora spoločnosti
 •  

  Mzdová agenda a personalistika

   

  • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd z pracovného pomeru
  • Vypracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti
  • Vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
  • Výstupy pri ukončení pracovného pomeru
  • Vyhotovenie potvrdení o príjmoch zamestnancov
  • Výpočet mesačných miezd a odvodov
  • Evidencia výplatných pások a mzdových listov
  • Výpočty nemocenských dávok
  • Tvorba sociálneho fondu
  • Evidencia dovolenky
  • Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
  • Vyhotovenie príkazov na úhradu odvodov a daní
  • Vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
  • Spracovanie prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti

  Daňové priznania

   

  • K dani z príjmu fyzických osôb
  • K dani z príjmu právnických osôb
  • Daň z motorových vozidiel
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Daň zo závislej činnosti

    

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Eva Tomačeková

 

 

Cena za služby Eva Tomačeková - Účtovníctvo, dane, mzdy

Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od rozsahu mesačnej agendy, charakteru požadovaných služieb, počtu zamestnancov a ostatných parametrov. Cena je stanovená na základe dohody s klientom, pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v priebehu roka.

 

 

Kde nás nájdete?